ΦΥΣΙΚΗ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ - test

 ΦΥΣΙΚΗ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ
1.Α. Συμπληρώστε τις παρακάτω προτάσεις:
α) Μια κίνηση λέγεται ευθύγραμμη ομαλή όταν……………………………………………………………….
β) Στο S.I. η μονάδα μέτρησης της ταχύτητας είναι …………….. και της μετατόπισης……
Β. Διαλέξτε τη σωστή απάντηση:
Η επιτάχυνση ενός κινητού εκφράζει:
α) Το πόσο γρήγορα αυξάνεται η μετατόπισή του.
β) Το πηλίκο του διαστήματος προς το χρόνο.
γ) Το πόσο γρήγορα κινείται το κινητό.
δ) Το πόσο γρήγορα μεταβάλλεται η ταχύτητα.
2. Α. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Δικαιολογήστε την απάντησή σας στις περιπτώσεις που πιστεύετε ότι η πρόταση είναι λάθος.
α) Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση το διάνυσμα της ταχύτητας παραμένει σταθερό. ( )
β) Από το διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου μπορούμε να υπολογίζουμε τη μετατόπιση.( )
γ) Η επιτάχυνση και η μεταβολή της ταχύτητας δεν έχουν πάντα την ίδια κατεύθυνση.( )
δ) Στην ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση το μέτρο της επιτάχυνσης είναι ανάλογο με το μέτρο της ταχύτητας. ( )
Β. Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση α>0. Τη χρονική στιγμή t1 η επιτάχυνση αρχίζει να ελαττώνεται και τη χρονική στιγμή t2 μηδενίζεται. Με ποια από τις παρακάτω προτάσεις συμφωνείτε και γιατί;
α) Το μέτρο της ταχύτητας του κινητού μετά την t1 αυξάνεται.
β) Το μέτρο της ταχύτητας του κινητού μετά την t1 ελαττώνεται.

3. Ένα αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα 108km/h. Κάποια στιγμή και σε απόσταση 120m ο οδηγός βλέπει ένα κιβώτιο στη μέση του δρόμου και φρενάρει απότομα προκαλώντας σταθερή επιβράδυνση. Αν το αυτοκίνητο σταματάει ακριβώς μπροστά στο κιβώτιο, να βρείτε:
α) το χρόνο που χρειάστηκε για να σταματήσει.
β) την επιβράδυνση του αυτοκινήτου κατά το φρενάρισμα.