Συνδυαστικές ερωτήσεις και ερωτήσεις επανάληψης ολόκληρου του κεφαλαίου