ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤ. ΣΠΟΥΔΩΝΘΕΜΑ 1 ο
Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς απο τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση , η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.
1. Ο σταθερός σκελετός της διπλής έλικας του DNA
α) αποτελείται από επαναλαμβανόμενα μόρια αζωτούχων βάσεων
β) αποτελείται από φωσφωρικές ομάδες και δεσοξυριβόζη
γ) είναι υδρόφοβος
δ) αποτελείται από μόρια που συνδέονται μεταξύ τους με υδρογονικό δεσμό. (KEE)
2. Τα χρωμοσώματα είναι ορατά με το οπτικό μικροσκόπιο
α) στον πυρήνα όλων των κυττάρων
β) μόνο κατά τη διάρκεια της μεσόφασης
γ) μόνο στον πυρήνα των γαμετών
δ) κατά τη διάρκεια της κυτταρικής διαίρεσης. (KEE)
3. Ο καρυότυπος των ανδρών διαφέρει από αυτόν των γυναικών
α) στον αριθμό των χρωμοσωμάτων
β) σε ένα μόνο χρωμόσωμα
γ) σε ένα ζεύγος χρωμοσωμάτων
δ) στη μορφή όλων των χρωμοσωμάτων. (KEE)
4. Τα φυλετικά χρωμοσώματα του ανθρώπου βρίσκονται:
α) μόνο στα μυϊκά κύτταρα
β) μόνο στα γεννητικά κύτταρα
γ) σε όλα τα κύτταρα.
δ) μόνο στα ηπατικά κύτταρα. (εξετάσεις 2003)
5. Οι ιοί περιέχουν ένα μόνο είδος νουκλεϊκού οξέος, το οποίο μπορεί να είναι DNA ή RNA. To DNA των ιών
α) είναι γραμμικό δίκλωνο.
β) είναι μονόκλωνο.
γ) είναι κυκλικό.
δ) μπορεί να είναι μονόκλωνο ή δίκλωνο, γραμμικό ή κυκλικό.
Μονάδες 5*5=25
ΘΕΜΑ 2 ο
1. Να περιγράψετε το πείραμα με το οποίο επιβεβαιώθηκε οριστικά ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό. (εξετάσεις 2009) Μονάδες 7
2. Γιατί οι χλωροπλάστες και τα μιτοχόνδρια χαρακτηρίζονται ως ημιαυτόνομα οργανίδια;
Μονάδες 8
3. Τα πλασμίδια είναι μικρά κυκλικά DNA που ανήκουν στα βακτήρια.
α. Να γράψετε δύο σημαντικά γονίδια που εντοπίζονται στα πλασμίδια.
β. Να εξηγήστε από τι εξαρτάται η ικανότητα των πλασμιδίων να μετασχηματίζουν τα βακτήρια στα οποία εισέρχονται. (ΚΕΕ)
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ 3 ο
Στην εικόνα παρουσιάζεται ο καρυότυπος φυσιολογικού ανθρώπου, στον οποίο έχει προστεθεί απεικόνιση του 1ου χρωμοσώματος (χρώση Giemsa).
1. Ποιο στοιχείο αυτού του καρυότυπου θα σας βοηθήσει να συμπεράνετε ότι ανήκει σε άνδρα ή σε γυναίκα;
Μονάδες 6
2. Για να επιτευχθεί η απεικόνιση των χρωμοσωμάτων σε αυτόν τον καρυότυπο, σε ποια φάση της κυτταρικής ζωής τους, πρέπει να είναι τα κύτταρα; Μονάδες 6
3. Τι είναι το κεντρομερίδιο και τι οι αδελφές χρωματίδες; Μονάδες 6
4. Σε τι διαφέρει το γενετικό υλικό των σωματικών κυττάρων από εκείνο των γεννητικών κυττάρων; Μονάδες 7
ΘΕΜΑ 4 ο
1. Να περιγράψετε το σχηματισμό μιας πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας, με προσανατολισμό 5΄→3΄.
(εξετάσεις 2003) Μονάδες 6
2. Να εξηγήσετε τι σημαίνει ότι οι δύο πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες του DNA είναι συμπληρωματικές και γιατί οι δύο πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες του DNA χαρακτηρίζονται αντιπαράλληλες και όχι παράλληλες. Μονάδες 8
3. To DNA αποτελεί το γενετικό υλικό όλων των κυττάρων και των περισσότερων ιών. Κάποιοι ιοί έχουν ως γενετικό υλικό RNA (RNA-ιοί). Να περιγράψετε συνοπτικά τις λειτουργίες του γενετικού υλικού. Μονάδες 6
4. Σε ένα μόριο DNA ευκαρυωτικού κυττάρου που περιέχει 200 ζεύγη αζωτούχων βάσεων η αδενίνη αποτελεί το 20% των αζωτούχων βάσεών του. Πόσοι δεσμοί υδρογόνου έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των συμπληρωματικών αλυσίδων στο παραπάνω μόριο DNA; Μονάδες 5
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ